Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Atama

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzmanlığa, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan veya yalnızca sözlü olarak tek aşamadan oluşur.

(3) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

(4) Giriş sınavı, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(5) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belirlenir.

(6) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça duyuruda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak.

c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak Resmî Gazete, e-Devlet portalı, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ile Bakanlık resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı ve yeri, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türleri ve geçerlilik yılı ile taban puanı ve sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.

Giriş sınavına başvuru

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Genel Müdürlüğe elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.

(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık resmi internet sitesinde sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 9 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakanlık Makamı onayıyla belirlenecek; birim amiri veya yardımcısı başkanlığında Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.

(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı konuları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe alanları içerisinden belirlenecek konularda yapılır.

(2) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.

(3) Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(4) Giriş sınavında soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.

(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava katılacaklara; sözlü sınavın yeri, günü ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.


İlgili aramalar:

Defterdarlık Uzmanlığı SINAV SORULARI

Defterdarlık Uzman YARDIMCILIĞI

Defterdarlık Uzman YARDIMCILIĞI 2020

Defterdarlık Uzman YARDIMCILIĞI İlanı

MALİYE BAKANLIĞI sınavları 2021

Defterdarlık Uzmanlığı sınav konuları

Hazine Müsteşarlığı Uzman YARDIMCILIĞI

Defterdarlık Uzmanlığı Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir