2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda vatandaşları mağdur edecek yeni değişiklik teklifi

Isparta Milletvekili Süreyya Sadi BİLGİÇ ve Manisa Milletvekili Recai BERBERİN öncülüğünde hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi“nin 16 ve 17. maddeleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik öngörmektedir.

[toggle style=”closed” title=”DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ”]“Mülga 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16. ve 17. maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17. maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.”[/toggle]

İdareler, mülga 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17 nci maddelerine istinaden aldıkları yargı kararları doğrultusunda vatandaşların mülklerini  kamulaştırıp  tapuda İdare adına tescilini yaptırmışlardır.  Ancak söz konusu mülga maddelere istinaden yapılacak kamulaştırma için açılan davalarda da mahkemelerin mülk sahiplerine tebligat yapması zorunluluğu bulunmaktaydı. Bu nedenle, mahkemelerin bu maddelere istinaden mülk sahiplerine davet veya tebligat yapmadan verdikleri kararlar kanuna aykırı olup hukuken yok hükmündedir.  Yok hükmünde olan bir mahkeme kararına dayanan  kamulaştırmanın da yok hükmünde olması nedeniyle mülk sahipleri İdareler aleyhine  kamulaştırmasız el atma davaları açmaktadırlar.

Yukarıda yer alan 2942 sayılı Kanuna Geçici Madde 7 olarak eklenmesi teklif edilen kanun teklifi; tebligat yapmadan,  kimi zaman  malikleri dahi davalı  taraf olarak  alınmayan taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik verilmiş yok hükmündeki  mahkeme kararlarına karşı dava açılmasının önünü kapatmaktadır.

[toggle style=”closed” title=”DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ MADDE GEREKÇESİ”]Madde 17- Mülga 6830 sayılı Kanun ve 2942 sayılı Kanunun 4650 sayılı Kanunla değişiklik öncesi 16 ncı maddeleri kapsamında mahkemelerce tescil kararı verilebilmesi için yine bu maddeler kapsamında kamu yararı kararının kesinleşmiş olması, kıymet takdir komisyonunca takdir edilen bedelin hak sahipleri adına bankaya bloke edilmiş olması, dava dosyası üzerinden hak sahiplerinin duruşmaya davet edilmesi, ayrıca mahkemece arazinin durum tespiti yapılmış olması ve sonuçta verilen kararın tapuya tescil edilecek hale gelebilmesi için hak sahiplerine tebliğ edilmiş olması şartlarının yerine getirilmiş olması zorunludur. Yine, mülga 6830 sayılı Kanun ve 2942 sayılı Kanunun 4650 sayılı Kanunla değişiklik öncesi 17 nci maddeleri gereği mahkemelerce tescil kararı verilebilmesi için de; kanunun bu maddelerine uygun olarak kamulaştırma işleminin tamamlanmış olması diğer bir ifade ile tebligatın tamamlanmış, takdir edilen bedelin hak sahipleri adına bankaya bloke edilmiş ve/veya tezyid miktarlarının hak sahiplerine ödenmiş olması şartlarının yerine getirilmesi zorunludur. 5999 sayılı Kanunla 2942 sayılı Kanuna eklenen Geçici 6 ncı madde kapsamında idareler aleyhine kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davaları açılmakta ve bu davalarda mülga 6830 sayılı Kanun ve 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre kamulaştırmaları tamamlandığı hususları göz önünde bulundurulmaksızın idare aleyhine tazminatlara karar verilmektedir[/toggle]

Değişiklik teklifi gerekçesinde mahkemelerin tescil kararı verebilmesi için hak sahiplerinin duruşmaya davet edilmesi zorunludur denmektedir. Mahkemece eğer hak sahipleri duruşmaya davet edilmemiş ve hak sahiplerine kamulaştırmaya dair hiç bir bilgi verilmemiş  ise şu anki taşınmazlarının değeri milyonları bulan ancak 5 kuruş dahi almamış bu insanların mağdur olmasına neden yok hükmündeki bu mahkeme kararlarına karşı hukuk yolları bu kanun değişikliğinin yasalaşması halinde kapanmaktadır.

2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17 nci maddeleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Elkoyma

Acele işlerde elkoyma ve tescil
Madde 16 –
 Kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe veya kamulaştırma 6 ncı maddenin son fıkrası uyarınca yapılmış ise davaların sonucu beklenmeksizin kamulaştırılması yapılan taşınmaz mala hemen elkonulmasına idarece zorunluluk görüldüğü hallerde, taşınmaz malın takdir olunan kıymeti milli bankalardan birisine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri ile birlikte mahkemeye verilip taşınmaz malın durumunun tespiti istenir. Mahkeme sekiz gün içinde taşınmaz malın sahibini davet ile beş gün zarfında taşınmaz malın, 11 inci maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit ettirerek, o taşınmaz malın idare adına tescil edilmesine karar verir ve bu kararı tapu dairesine bildirir. Bu işlem, mahkemenin davetine uymayanların gıyabında yapılır. Kamulaştırılması yapılan taşınmaz malın mülkiyeti veya payı çekişmeli bulunduğu hallerde dahi bu madde hükmü uygulanır. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenek ilk taksit bedelidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Aynın Çekişmeli Olması

Tapulu taşınmaz mallarda tescil
Madde 17 –
 Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idari ve adli yargıya başvurulmadığı veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlandığı ancak taşınmaz mal sahibinin ferağ vermediği hallerde, takdir edilen ve artırılan bedelin tamamı milli bankalardan birine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleriyle birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek, gelmemeleri halinde gıyaplarında, belgeleri inceleyerek; kamulaştırma usulüne uygun şekilde tamamlanmış ise, taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verir ve tapu dairesine bildirir. Kamulaştırması yapılan taşınmaz mal tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde sicil kaydının terkinine karar verilir. Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, ilgili tapu dairesi durumu vergi dairesine bildirir. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. Aynın çekişmeli bulunması

Daha fazlası…..

[toggle style=”closed” title=”NOT”]Bu düzenleme 6487 sayılı Kanun olarak yasalaşmış olup iptali için de Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Devamı[/toggle]

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda vatandaşları mağdur edecek yeni değişiklik teklifi’ için 6 yanıt

 1. Kamu tüzel kişiliğine ait taşınmazların Kamulaştırma Kanunun 30 ncu maddesine istinaden kamulaştırılabilecekleri, kanunun genel hükümleri doğrultusunda kamulaştırmalarının yok hükmünde olacağı dikkate alınarak taşınmazları mülga 16 ve 17 maddeler doğrultusunda kamulaştırılan İdarelerin açtıkları davalar da bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla açılamayacaktır.

 2. selamun aleyküm ben konyadan kadir kamuda degişiklikler olsun saten oluyor başta asgari geçimi kolaylaştırsınlar insanı dilenciyapmasınlar turislik yerlere özen göstersinler bizlerde yabancılardan kazancımızolsun nasıl avrupa türkiyeden kazanıyorsa bizüretelim onlara satalım türistlik yerlerde misafir edelim kazancımızolsun iş siz insanlara tarihi testi çölmek mum semer nalbantcılık ve gümüş eserleri satalım kulkula muhtaç olmasın kışın bedava yakacak yiyecek beklemesin dilencilige alışmasın lütfen yardımcıolun.05364329266 kadir b.avcı ALLAH yarve yardımcımız olsun

 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 71901/01 sayılı Akagün – Türkiye davası kararında , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek protokol 1’de mülkiyet dokunulmazlığına saygı yükümlülüğü, kişinin mülkünden yoksun bırakılması yasağı ve mülkiyetin kamu menfaatine kullanılması hakkının koşulları düzenlenmiştir. AİHM bu dosyada başvuran tarafından yapılan şikayetin bir benzerini daha önce incelediğini ve bu hususta 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiği hükmüne vardığını hatırlatmış, başvuranın tapu senedinin iptali sonucunda bir tazminat elde etmesi bakımından her türlü imkandan mahrum bıraktığı kanaatini yinelemiş, bu türden bir müdahalenin olayların meydana geldiği dönemde cari olan bir kanuna isnat edilmiş olsa dahi toplumun genel menfaatleri ile bireysel hakların korunması arasındaki adil dengeyi gözetecek nitelikte bir tazminat işlemi gerçekleştirilmediğinden, ancak keyfi olarak değerlendirilebileceğini ifade etmiş ve söz konusu başvuruda da AİHS 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.
  Görüldüğü gibi insanları mülkiyet hakkından yoksun bırakacak yasal düzenlemeler Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ile korunan mülkiyet hakkına aykırıdır.
  Mülkiyet hakkına saygı yönünden bu yasa teklifi Osmanlı döneminin dahi gerisinde kalan bir anlayışı içermektedir.
  Bu tekliften vazgeçilmelidir.

 4. ilk önce karayolları nın kamulaştırıp daha sonrada DSİ. nin kamulaştırıp aynı parseli paylaşan kamu daideleri kendi idarelerinin bilir kişileri ayrı ayrı değer bularak çok farklı bir durum meydana gelmiştir karayolları 21 lira DSİ.85 lira dönümü bunun hangisi doğru biz mal sahibi olarak derdimizi kimlere anlatacağız buraları aynı zamanda organize sanayii imarı içinde olmakla şerh konmuş arsalardırda Kemalpaşa izmir 76 parsel olarak birileri şu raporuda ayarlamış sanayi içinde olan arsala şunlardır 75.77.ortada kalan 76 sanayi içinde değildir nedeni bu zatların eğri işlerini eleştirdiğimizden onlar kendini bilirler

 5. kamulaştırma hallerinde bedel tesbitinde uyum olmadığı hallerde en yakın hudut ve yakın olan yer emsal olarak göstermek yasal hak değiilmidir bir tek tapuyu iki bakanlık karayolları dsi aynı anda kamulaştırıyorlar iki bilirkiş heyetleri çok farklı değerlerle rapor etmekteler ve birde bu şahısların verdiği kıymet değeri parayıda ödeyip bir ay sonra dayı amca o sana ödediğimiz parayı geri ver fazla vermişiz vermessen hapis cezası ile tecziye edilisiniz gözdaği verilmekte bu izansız kişiler halkla nasıl uyumlu olurlar ciddiyetden uzak halka zulüm etmekteler birde bu paraların depo edildiği bir banka var ziraat bankası bunun zulümü yenir yutulur değil vatandaşın parasını 8.9. ay bankada tutuyor türlü bahanelerle şahsen bana yapıldı bu nüfus kimliği sana ait olduğunu mahkemeden karar nünustan tasdik getir bu nedir daha neler ve avukalarımda şahidim ve mahkeme kararıyla vakıflar bankasını istedim hakimde kabul etti buna hükümet ne diyecek

 6. mahkemelerde vatandaşın itirazına karşı emsal değer istenmekte en yakın emsal bul denmekte ben halil ibrahim yılmaz olarak tek parça tapumu iki bakanlık T.C.K. D.S.İ.kamulaştırıyor biri 30 lira diğeri 177 lira değerlendiriyor ben bu durumu biribirine ensal gösterememmi aynı arsa ikiside ortadan paylaştılar işte buradaki hak mahrumiyetimin giderilmesi için ne yapmam gerek mahkemeler gel git iki senedir bir mesafe alamadık yukarıda base konu olan yazıdada 16.17 maddelerinde dava açılamayacağı yazsada biz hala hesap vermeye mahkemelere çağrılmaktayız ödemezsek hapisle tecziye edileceğimiz D.Sİ. yetkili kamulaştırma müdürü tarafında ihtar almaktayız bize verilen paraları biz halk harcadık borç ödedik verme imkanımız asla yok buna devletimizin bir hal yolu bulması gerekmezmi saygılar mağdur bir vatandaş olarak

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s