Kamu Denetçiliği Kurumuna karşı verilen ilk tepkiler Kurumun yaptığı personel alımıyla başladı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun uzman alımı için çıktığı ilana 4000’e yakın başvurunun olmasına karşın bu başvuruların, başvuru yapanların çoğu  mülakat  için çağrı beklerken çok kısa bir sürede değerlendirilerek alımların tamamlanması üzerine verilen tepkilere memurlar.net aşağıdaki haberi ilk sayfadan yayımlayarak destek verdi.

“Kamu Denetçiliği Kurumu, böyle mi adalet dağıtacak?

 6328 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Kamu denetçiliği uzmanı olarak geçmek üzere müracaat ettim, forumdan bazı kişilerin davet dildiğini öğrendim ben ne çağrıldım ne de bilgilendirildim. Ne yapabilirim dava açabilir miyim?

* Kamu denetçiliği kurumunda uzman olarak geçmek üzere mülakata çağrıldım. Yabancı dilim iyidir. Sorulan soruları da cevaplandırdığımı düşünmekteyim. Ancak kurumundan muvafakatimin istenmediğini öğrendim. Ne yapmamı önerirsiniz.

ÖZET: Kamu Denetçiliği Kurumu geçtiğimiz günlerde kurumun uzman personel ihtiyacını gidermek üzere ilana çıktı. Toplam 60-70 civarında uzman alımı içöin kamuda kariyer bir meslekte çalışmış olma şartı arandı. Bizim edindiğimiz bilgilere göre 4 bine yakın başvuru oldu. başvuruların bu derece yüksek olmasının nedeni, ilan sırasında hiçbr kısıtlamanın olmamasıydı. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranlar arasından seçtiklerine sölü sınav uygulayarak seçimi tamamladı. Burada ne yazıkki kıstas olmadığı için yüzlerce binlerce kişi torpil peşinde koştu. Daha en başından adalet dağıtacak bir kurum, adil olmayan bir uygulamayla kamu sisteminde yerini almaya başladı. Bunun olumsuz sonuçlarını, önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz.

 Kamu denetçiliği kurumu sınavla uzman alımı yapılacak mı?

Memuriyet hizmeti olmayanlar kamu denetçiliği kurumuna atanabilir mi?

Kamu denetçiliği kurumuna kimler uzman olarak atanabilir?

Kamu Denetçiliği Kurumu naklen uzman alacak

İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak üzere 6328 sayılı Kanun ile kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, icra ettiği idari eylem ve işlemlerinde de bu kriterleri uygulaması gerekmektedir.

Anadolu’da “ele verir talkını kendi yutar salkımı” deyimi vardır.

Kamu Denetçiliği Kurumu diğer kurumlardan naklen uzman alımında 6328 sayılı Kanunun kriterlere uyması gerekmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu alımlarda;

– Objektif kriterler belirleyebilirdi,

– 5-10 Hizmet yılı

– Yabancı dilden belirli bir başarı

– Kurumun ihtiyacı olan alanları,

ilan edebilirdi,

Binlerce insanın müracaatının alınması ve bunlardan onlarca adayın çağrılması, çağrılan adaylardan hangi esaslar çerçevesinde alındığı bilinmemektedir.

İdareye mer’i mevzuat gereğince tanınmış olan “serbest alana” takdir yetkisi denilmektedir. Başka bir deyişle mevzuatın idareye nerede nasıl tasarrufta bulunacağını önceden kesin bir şekilde belirlenmediği alan takdir yetkisi belirlemektedir.

Takdir yetkisi idareye keyfi davranma hakkını vermez. Takdir yetkisi hukukun içerisinde kalarak hareket etmesini gerektirmektedir. Takdir yetkisi kullanılmasında hizmet gerekleri, kamu yararına uyulmalı ve eşitlik ilkesine riayet etmelidir. İdare takdir yetkisini kullanırken aldığı kararların gerekçeleri de olmalıdır.

İdareye tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız değildir. Bu durumda takdir yetkisinin kamu yararı, hizmet gereği ve eşitlik ilkesi gibi kavramlar doğrultusunda kullanılması gerekir; aksi takdirde bu işlem sakat olur ve yargı mercilerince iptal edilir.

Yetkililere tanınan TAKDİR YETKİSİ sınırlarının net olmaması, esnek, muğlâk ve her türlü suiistimale açık uygulamara sebebiyet vermektedir.

İdareler takdir yetkisini müracaatçının üzerinde demoklasin kılıcı olarak sallamaktadır.

Anayasanın yargı yolu başlıklı 125 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yoluna baş vurulabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları başlıklı 10 uncu maddesinde “Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.” hükmü yer almaktadır.

Atama, idarenin takdir yetkisi kapsamındadır. Ancak, bu yetkisini hizmet gereği Kamu yararı gözeterek ve eşitlik ilkesine uymak suretiyle kullanmak zorundadır.

2577 sayılı İdari Yargımla Usulü Kanunu hükümlerine uymak suretiyle dava açmanız sizin takdirinizdedir.

İdareye atamanızın onaylanması yönünde yeni bir dilekçe verebilirsiniz ve bu talebinize süresi içinde cevap verilmemesi (60 gün)halinde olumsuz cevap verdiği kabul edilmek suretiyle 2577 sayılı İdari Yargımla Usulü Kanunu hükümlerine uymak suretiyle 60 gün içinde konuyu idari yargıya intikal ettirmek suretiyle hakkınızı aramanız mümkün bulunmaktadır.

Mevcut Ombudsmanın eski yargı üyesi olması dava açma açısından olumsuz olacağı değerlendirilse bile mahkemelerimiz bağımsız olup özgür iradeleri karar vermektedirler.

Hakimlerimiz mer’i mevzuatımıza ve vicdanlarına danışarak karar verecekleri düşünülmektedir.

Ancak, yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde, Davayı kaybettiğinizde ayrıca vekâlet ücreti ödeme durumuna düşebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

Diğer taraftan, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununun “sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri” başlıklı 19 uncu maddesinin ( f) bendinde “Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.”hükmü bulunmaktadır.

Dava açmak isteyen sendikalı arkadaşlarımız sendikalarından 4688 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (f) bendi uyarınca yardım alabileceğiniz değerlendirilmektedir.”

Kaynak: http://www.memurlar.net

Kamu Denetçiliği Kurumuna karşı verilen ilk tepkiler Kurumun yaptığı personel alımıyla başladı.’ için 5 yanıt

 1. Denetim elemanlarının sendikaya üye olamayacağını dahi idrak edemeden birde kırmızı ile yazmanız şaşırtıcı
  Maksat üzümü yemek mi bağcı ile uğraşmak mı?

 2. Gerçekten yazılanları görünce üzüldüm. Bizim insanımız ne acıdır ki kendisinin olmayana nedense hep mundar der, atıp tutar. Adaletten bahsederken, adalet isterken insanın kendisinin de adil olması gerekmez mi?

  Amacım kimseye burada kafa tutmak, kimseyi üzmek değil. Ama ben de kendi deneyimi aktarmayı yorumları okuyunca borç bildim: KDK henüz tesis aşamasında olduğundan ve hangi kuruma geçeceğimi bilmek benim için önemli olduğundan başvurumu yapmadan önce ince eleyip sık dokudum, yasasını, tutanakları, yeni kurumla ilgili bulabildiğim herşeyi (hatta yanlış anlayıp yanlış başvuru yapmayayım diye defalarca ilan metnini bile) okudum, kamuda konuyla ilgili olabilcek kim varsa sordum, danıştım. Benim de siyasi olabileceği ve kişilerin bağlantıları nedeniyle işe alınabileceğine dair korkularım olmadı değil.

  Lakin “Yiğidi öldür hakkını yeme” temel prensibim olmuştur her zaman. Size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki tek bir torpil kullanmadan mülakata çağrıldım ve uzman olarak seçildim. Denildiği gibi 4000 başvuru olduğunu zannetmiyorum. Benim duyduğum 2500-3000 arası olduğu. Başvuranların birçoğunun da kriterlere uymadığını, içlerinde öğretmenlerin, bomba uzmanlarının bile olduğunu duydum. Halbuki kriterler net olarak ilan metninde yazılıydı. Ayrıca herkesin mülakata çağrılmayacağı da ilanda belirtiliyordu. İlan metninden alıntılar aşağıdadır:

  ŞARTLAR:
  “1- (a) kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olmak, (halbuki bu maddeyi anlamadan başvuran birçok kişinin olduğu görülüyor. Bu şu demek arkadaşlar: KPSS A GRUBU KADROSU-YANİ KPSS A PUANINA EK OLARAK ÖZEL YARIŞMA SINAVIYLA GİRİLEN KURUM . BU DA YETMİYOR GİRDİKTEN SONRA MESLEK İÇİ EĞİTİMDEN SONRA YİNE BİR SINAVLA MESLEĞE ATANMANIZ GEREKİYOR) veya, (b) doktora yapmış üniversite öğretim elemanı olmak,
  2- Mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmak,
  şartları aranır.”

  DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
  “İbraz edilen bilgi ve belgeler, adayların eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, mesleki tecrübe ve çalışmaları, Kanunda belirtilen GENEL İLKELER VE KURUMUN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenecektir. YAPILAN İNCELEME SONUCU Kamu Denetçiliği Uzmanı olarak DEĞERLENDİRİLME POTANSİYELİ TAŞIYAN ADAYLAR, muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği, genel ve fiziki görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati, yeteneği, genel kültürü, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yabancı dil bilgisi vb. hususlar gözetilerek değerlendirme yapılması amacıyla KOMİSYON TARAFINDAN GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILACAKTIR.”

  Not: Misal başvuran 15 vergi müfettişinin hepsinin mülakata çağrılmaması gayet mantıklıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere kurum ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirir ve mülakata çaırır. Çünkü bu kuruma sadece vergi ya da prim konusunda şikayet gelmeyecek. Dolayısıyla uzman dağılımını mantıklı bir şekilde ihtiyaçlarını gözeterek yapması gayet anlaşılırdır.

  Saygılar

  1. “15 vergi müfettişinin hepsinin mülakata çağrılmaması gayet mantıklıdır. ” Kurum burada aynı ünvanda çalışan ve aynı niteliklere sahip adaylar arasından mülakata çağırmayı nasıl yapacak sizce? tamam başvurmaya kriterleri uymayıp başvuranları çıktık onda hemfikiriz ancak aynı nitelikte olanlar asrasından 1 adet Vergi müfettişi alacaksan hepsini çağırmak zorundasın. Ayrıca sizi neden refereanssız çağırmışlardır onuda söyleyeyim: Muhtemelen Hukuk Mezunusunuz ya da kurumunuzdan başvuran tek kişisiniz. (Cevabınız hayır ise referanssız çağırıldım demeyin herkes güler)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s