Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

 – Sınavı Açan Kurum: T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı, 50 adet.

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

 II – SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 12 Ocak 2014 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da tek oturum halinde yapılacaktır.

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Kamu Denetçiliği Kurumu (www.kamudenetciligi.gov.tr, http://www.ombudsman.gov.tr ve http://www.osym.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecektir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.kamudenetciligi.gov.tr ve http://www.ombudsman.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını aşmamış (01/01/1979 tarihinden sonra doğanlar) olmak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

- Başvuruyu, Kamu Denetçiliği Kurumunca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- 2012 ve 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSSP11), (KPSSP21), (KPSSP30), (KPSSP62), (KPSSP74), (KPSSP100), (KPSSP103), (KPSSP109) puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1000 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

- Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

IV – ÖN BAŞVURU:

- Ön başvurular 21-31 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Adaylar ön başvurularını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet ücreti olarak 5,00 TL başvuru ücreti tahsil edilecektir. Sınava başvuracak adayların 2012 veya 2013 KPSS puanları ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Ön başvuru esnasında yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

- Belirtilen KPSS puan türlerinden, atama yapılacak kadronun 20 katı kadar (1000) aday en yüksek puandan aşağı doğru sıralanarak sıralamadaki en son (1000) inci adayla aynı puandaki adaylar da yazılı sınava girecekler listesine dahil edilerek (www.kamudenetciligi.gov.tr, http://www.ombudsman.gov.tr ve http://www.osym.gov.tr) adreslerinde ilan edilecektir.

- Kesin başvurular elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18-27 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 140,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır.

- Ön başvuru ve yazılı sınav başvuru ücretleri, ÖSYM’ye ait Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden yatırılacaktır. Sınav ücretleri ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan “Ödemeler” alanından kredi/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

- Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, başvuru tarihlerinde ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.

- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan kendileri sorumlu olacaktır. – Adayların, sınav başvuru şartlarını dikkatlice inceleyip, tüm şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları kendi yararlarınadır.

- Sınav ücretini ödedikleri halde sınav başvurusunu yapmayan, başvuru şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ya da ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) ilk kez dâhil olan adaylara başvuru işlemi için ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

- Sınav ücretini yatıran ve başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edineceklerdir. Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Adayın bu belgeleri ibraz edemediği hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

- Sınav için iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar aşağıda belirtilen evrakları Kurum tarafından bildirilecek tarihe kadar Kuruma elden veya posta yoluyla ileteceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumca da onaylanabilir.

- Kurumun resmi internet sitesinden temin edecekleri başvuru formu,

- Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ise diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

- Üç adet vesikalık fotoğraf.

- KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

V – SINAV KONULARI:

- Sınav konuları ve sınavdaki ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

- GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR (% 20)

- MALİYE: Kamu maliyesi, Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, vergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları ve maliye politikası (% 10)

- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar (% 10)

- HUKUK: Kurumun Görev Alanı İle İlgili Hukuk: anayasa hukuku ve anayasa yargısı, İdare hukuku ve idari yargı, insan hakları hukuku (% 30)

Diğer Hukuk: Ceza hukuku (genel hükümler), Medeni hukuk (başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler) (% 10)

- KAMU YÖNETİMİ: Yönetim bilimi ve Türk kamu yönetimi, siyaset bilimi, personel yönetimi, mahalli idareler ve Türk siyaset tarihi (% 20)

VI – DEĞERLENDİRME:

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100’dür.

- Giriş Sınavında başarılı olmak için:

a) Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan notun 70’ten aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70’den az olmaması gerekir.

 – Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

 – Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 – Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yazılı sınav sonuçları (www.kamudenetciligi.gov.tr, http://www.ombudsman.gov.tr ve http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden öğrenilebilecektir.

Sözlü sınav sonuçları (www.kamudenetciligi.gov.tr ve http://www.ombudsman.gov.tr) internet adreslerinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca sınavda asil ve yedek listeye giren adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilecektir.

- Yazılı sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 3 gün içerisinde, Sınav sonucunun yeniden incelenmesi talepleri ise sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak ÖSYM’ye yapılacaktır. ÖSYM süresi içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek, sonuçlarını 10 gün içerisinde ilgililere ve Kuruma bildirecektir.

 VIII- DİĞER HUSUSLAR:

 – Giriş Sınavı ile ilgili hususlar

(www.kamudenetciligi.gov.tr ve http://www.ombudsman.gov.tr) adresinden takip edilebilir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde edilen tüm haklar kaybedilir. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir.

Sınav Yardım Masası :

Telefon : 0 312 465 22 00 / 1266

E-Posta : insankaynaklari@ombudsman.gov.tr

İlan olunur.

3 Eylül 2013 Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumu (Video)

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından, Ankara’da “Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu” İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin uygulanmasında Kamu Denetçiliği Kurumunun etkinliğini tartışmak amacıyla düzenlenen sempozyum, 3 Eylül 2013 Salı günü Ankara JW Marriott Otel’de yapılmıştır.

Sempozyuma Türkiye’den TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, siyasetçiler; yurtdışından Avrupa Ombudsmanı Nikiforos Diamandouros, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Avrupa Birliği Ülkelerinin Ombudsmanları ile yerli ve yabancı akademisyenler katılmıştır.

Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu

Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenen Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, 12 Eylül 2010’da gerçekleştirdikleri kapsamlı anayasa değişikliği halk oylamasında, halkın çoğunluğunun “evet” oyu kullanarak birçok önemli reformun yanında Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasına da onay verdiğini belirtti. … Okumaya devam et

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Asistanı (RTA Assistant) ile Dil Asistanı (Language Assistant) istihdam edilecektir

Kamu Denetçiliği Eşleştirme

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun Desteklenmesi” Eşleştirme Projesi (TR 11 IB JH 02) kapsamında, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Asistanı (RTA Assistant) ile Dil Asistanı (Language Assistant) istihdam edilecektir. Ayrıntılı bilgi için linke tıklayınız.   Language Assistant  RTA Assistant Kaynak: Kamu … Okumaya devam et

ÖSYM’nin sınav saatlerini çakıştırmasının yanlış olduğuna dair Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı

Kamu Denetçiliği Kurumunun aldığı ilk karar ÖSYM’nin yaptığı sınavların sınav saatlerinin çakışmasına dair oldu.  Söz konusu kararın karar kısmı şu şekilde;

“Kurumumuza yapılan şikayet başvurularından, DGS için başvuran bir kısım adayların daha sonra aynı tarihte yapılacağı ilan edilen Mühendislik Tamamlama sınavına girmelerinin imkansızlığı karşısında bu sınava giriş için başvuruda bulunmadıkları, bir kısmının ise her iki sınav için de başvuruda bulundukları görülmektedir. Her iki durumda da adaylar sınavların eş zamanlı yapılması sebebiyle girmeye hak kazandıkları iki sınavdan birisini seçmek durumunda bırakıldıkları için mağdur olacaktır.

DGS’ye başvurmuş olmakla beraber, şikayetçi ve onun gibi Mühendislik Tamamlama Sınavına bu sebeple başvuru yapmayanlar ile her iki sınava da müracaat etmelerine rağmen 21.7.2013 tarihinde yapılacak olan iki sınavdan birisini tercih etmek zorunda kalacak olan adayların hak kaybına uğramaması için, sınav tarihlerinin değiştirilmek suretiyle ilgili idarenin (YÖK VE ÖSYM) hatalı işleminin ivedilikle düzeltilmesi, yahut iki sınava da girmeye hak kazanmış adayların giremeyecekleri sınavlara eş değerli yeni bir işlemin tesisi hususunda tavsiyede bulunulmasına, 6328 sayılı Kanun’un yukarıda zikredilen 20. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca merciince ( YÖK ve ÖSYM ) bu karar üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde gerekçesinin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, bu kararın şikayetçiye ve ilgili idareye tebliğine Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.”

Kararın Tam Metni (2013/1 sayılı karar)

6495 Sayılı Kanun ile Kamu Denetçiliği Kurumuna diğer kurumlardan personel görevlendirilmesi.

TBMM’de kabul edilen 6495 sayılı Kanunun aşağıda yer alan 54. maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Kamu Denetçiliği Kurumunda görevlendirilmesine imkan tanınmaktadır. Bu madde kapsamında diğer kurumlardan  toplam 30 kişi süreli bir şekilde Kamu Denetçiliği Kurumunda görevlendirilecektir. Her ne kadar görevlendirme şekli süreli bir şekilde düzenlenmiş gibi görünse de emekliliğe kadar  bu görevlendirme süresinin devam etmesi mümkündür.

6328 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yapılan  değişiklik  aşağıdaki şekildedir.

MADDE 54- 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı idarelerinde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar ile hâkim ve savcılar, kendilerinin muvafakatları alınmak kaydıyla Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı Kamu Denetçiliği Uzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini aşamaz ve bu şekilde yapılacak görevlendirme süresi iki yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre bir yıllık dönemler hâlinde uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca on iş günü içinde yerine getirilir. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bunların Kurumda geçirdikleri süreler, kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır.”

KDK Uzman Yardımcısı Alımı

2014 Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin sınav takvimi ÖSYM‘nin sayfasında yayınlanmıştır.  Söz konusu takvimde değişiklik olmaması durumunda ön  başvurular 21.10.2013 ila 31.10.2013 tarihleri arasında alınacaktır.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Kamu Denetçiliği Kurumu İlk Bir Aylık Süreç Değerlendirmesi

“Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu, Kurum Uzmanlarıyla İlk Bir Aylık Süreci Değerlendirdi ” başlıklı Kamu Denetçiliği Kurumu sitesinde yer alan haber şu şekilde:

Uzmanlar Toplantısı Sayıştay Ek binasında yapıldı. Toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlarına değerlendirmelerde bulunan Kamu BaşdenetçisiM.Nihat Ömeroğlu, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında Kurum uzmanlarına büyük iş düştüğünü kaydederek, “Sizlerin göstereceği yoğun zihinsel faaliyet sonunda Kamu Denetçilerine sunacağınız raporlar, kararlarımızın omurgasını oluşturacaktır.” diye konuştu.

Ömeroğlu, Kurumun temel amacının idarenin iyi yönetimini sağlamakla birlikte “temel hak ve özgürlükleri” korumak, bu konuda AB standartlarını aşmak olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet tarihinde uygulanan ilk ombudsmanlık kurumu olmaları nedeniyle uzmanlara çok büyük görevler düştüğünü dile getiren M. Nihat Ömeroğlu,  uzmanların baktıkları konularla ilgili mevzuat ve pratiğin yanında özellikle uluslararası metin ve pratiklerin önemine vurgu yaptı. Ömeroğlu, “Sizlerin göstereceği yoğun zihinsel faaliyet sonunda Kamu Denetçilerine sunacağınız raporlar kararlarımızın omurgasını oluşturacaktır.Diğer bir anlatımla uzmanların performansı ile kurumun performansının eşdeğerde olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Kurum içi çalışmalara da değinen Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu, daha iyi fiziki şartlar oluşturularak vatandaşa daha iyi hizmet verme gayretinde olduklarını ifade etti.

Ömeroğlu, “Önümüzdeki aylar twinning programı çerçevesinde 24 aya varan yoğun bir uygulama ve eğitim programı başlayacaktır. Bu, uluslararası kurumlarla özellikle AB ombudsmanlık kurumlarıyla da yardımlaşmayı gerektirecektir. Bu yurt dışı eğitimlerden bütün uzmanlarımızın faydalanması için özen gösterilecektir. Arabuluculuk konusunda uzmanlık önemlidir. Bu pratiği artırmak, hedeflerimiz ve yapacağımız planlar için çalışma grubu oluşturulacaktır.” dedi.

Kadın ve Çocuktan Sorumlu Kamu Denetçisi Serpil Çakın da toplantıda kısa bir konuşma yaptı. Çakın, Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulurken kadın ve çocuklarla ilgili çok fazla şikâyet geleceğini beklediklerini; ancak bekledikleri ölçüde bir talep gelmediğine dikkat çekti. Kadın ve çocukların Kuruma ulaşmasında aksaklıklar olabileceğini ifade eden Çakın, kadın ve çocukların Kuruma ulaşması konusunda diğer alanlarda görev yapan uzmanlardan da projeler beklediğini kaydetti.

Toplantı, Kamu Denetçiliği uzmanlarının M. Nihat Ömeroğlu’na ilk bir aylık süreçle ilgili görüşlerini dile getirmelerinin ardından son buldu.

 Ref: KDK

Kamu Denetçiliği Kurumunun uzman alımlarına dair basında yapılan haberlere ilişkin basın duyurusu

Basın Duyurusu – 18/03/2013

Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Bir Devlettir.

İfade ve düşünce özgürlüğünün temel insan haklarından olduğu hem Anayasamızda hem de uluslararası metinlerde belirtilmektedir. Kurumumuz Başdenetçisi, denetçileri ve uzmanları, başta ifade ve düşünce açıklama özgürlüğü olmak üzere insan hakları ve temel özgürlüklerin takipçileri ve savunucularıdır.

Yine 5187 sayılı Basın Kanununun “basın özgürlüğü” başlıklı 3. maddesinde “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir” hükmü yer almaktadır. Ancak aynı kanunda “başkalarının şöhret ve haklarının korunması” özgürlük kapsamının dışında tutulmuştur.

Bu bağlamda basında Kurumuz ve Başdenetçimizle ilgili olarak gerçekleri tam olarak yansıtmayan haber yayımlanmıştır.

Kurumumuza 150 uzmandan %50’sini geçmemek üzere atama yetkisi tek başına Kamu Başdenetçisi’ne verildiği halde Başdenetçimiz, bu yetkisini 2 Kamu denetçisi ve Kurum Genel Sekreterinden oluşan komisyona devretmiş, komisyonun tarafsızlık, liyakat ve şeffaflık çerçevesinde olumlu değerlendirdiği uzmanların ataması yapılmıştır.

6328 sayılı Kanununda Geçici 1 inci maddesinde uzmanların atanması için lisan bilme koşulu aranmamakta, doktora yapmış üniversite öğretim elemanları veya kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlardan mesleklerinde 5 yıl çalışmış olma şartı bulunmaktadır. Bu çerçevede, atanan Kamu Denetçiliği Uzmanlarımızın %46’sı yabancı dil bilmektedir. Kanuna uygun olmayan herhangi bir atama yapılmamıştır.

 Gerçek durum bu olup kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Kaynak: Kamu Denetçiliği Kurumu